« Meer winst maken. Hoe doe je dat?»

Gepubliceerd op 06-11-2019

Meer winst maken. Dat wil toch iedere ondernemer? Wat kun je dan het beste doen? Waar moet ik dan rekening mee houden?  


Voor veel ondernemers is meer winst maken geen doel op zich. Toch is iedere ondernemer er op enig moment wel mee bezig. Maar waar moet je dan mee aan de slag?. Hoe weet je dan wat werkt? 

In een van de vorige artikelen: meer rendement uit je bedrijf hebben we leidraad gegeven die je kunnen helpen bij meer winst maken. 

1. Zorg voor een goede strategie,
2. voor een goed plan,
3. voor de juiste processen, producten en mensen,
4. Focus op meer winst maken door keuzes te maken,
5. Zorg voor CEX bij je klant,
6. Zorg dat je grip hebt op je financiën

Maar toch, als je de koppen snelt, dan blijft het toch nog een beetje ‘in de lucht hangen’ omdat hier de grote lijnen worden weergegeven. In dit artikel echter pakken we de concrete onderdelen er uit die er voor zorgen dat je dírect meer winst gaat maken.

Wat bepaalt het resultaat van je bedrijf

Meer winst maken. Om dat te kunnen doen moet je eerst weten wat het resultaat bepaalt van jouw (en ieder ander) bedrijf.

Dit zijn er 3, namelijk:

  • Omzet             (de mate waarin u in staat bent tot het verkopen van uw product of dienst)
  • Kosten            (de kosten die u moet maken om uw bedrijf ‘in de lucht’ te houden)
  • Capaciteit       (hoeveel capaciteit heeft u ter beschikking met uw bedrijf)

Op welke onderdelen kun je invloed uitoefenen voor meer Winst

Per onderdeel heb je 2 drijvers die direct leiden tot meer winst. Onderdelen waar jij invloed op kunt uitoefenen. Het lijken ‘inkoppertjes’, maar het kan soms heel lastig zijn om deze ‘inkoppertjes’ ook daadwerkelijk te scoren.

  • Omzet; verkoopprijs verhogen, productiviteit verhogen
  • Kosten; verlaag je bedrijfskosten, inkoopprijs verlagen
  • Capaciteit; hogere bezetting, efficiënter werken

Meer Winst maken door je verkoopprijs te verhogen

Verhogen van je prij(s)(zen) is een effectieve en snelle manier om meteen meer winst te maken. In de praktijk echter maken we vaak mee dat ondernemers dit lastig vinden omdat "ze in een andere markt zitten" of ze zijn bang dat "ze zich uit de markt prijzen" en soortgelijke argumenten. In de praktijk blijkt dit echter niet te kloppen. Sterker nog: ik heb het als bedrijfsadviseur nog niet meegemaakt dat het verhogen van de verkoopprijs geleid heeft tot een lager resultaat, maar altijd tot een hóger resultaat.

Het verhogen van je verkoopprijs zorgt voor een hogere omzet én voor een hogere winst.

Meer Winst maken door je productiviteit te verhogen

Productiviteit verhogen zorgt ook voor meer winst. Vaak heeft dit echter bij veel mensen een negatieve bijsmaak omdat een hogere productiviteit suggereert dat er harder gewerkt moet worden. In de praktijk echter heeft het verhogen van de productiviteit veelal te maken met slimmer werken. 

Het verhogen van je productiviteit is dan ook iets waar je je mensen het beste bij zou kunnen betrekken, omdat zij vaak veel goede ideeën hebben om dat te realiseren.

Verlaag je bedrijfskosten

Het verlagen van je bedrijfskosten zorgt voor een hoger bedrijfsresultaat. Vaak zie je dat veel ondernemers er als de kippen bij zijn om de bedrijfskosten te verlagen als het (even) wat minder gaat. Het nadeel is vaak dat er relatief veel tijd aan gespendeerd wordt om die verlaging van de bedrijfskosten te bewerkstelligen.

Een ander nadeel kan zijn dat het ten kosten kan gaan van de kwaliteit van de te leveren goederen of diensten. Je moet er dus goed voor waken dat het niet ten koste gaat van je strategie, omdat je dan in vicieuze cirkel terecht kunt komen.

Zorg dat je je energie blijft focussen op datgene wat het meeste resultaat biedt.

Meer Winst maken door je inkoopprijs te verlagen

Het verlagen van je inkoop is je eerste winst. Bij veel handels-, maar ook productiebedrijven zie je dat terug. Wanneer je korting krijgt op je inkoop, dan is het wel goed om te kijken of je je leverancier iets 'terug' geeft. Zeker wanneer je afhankelijk bent van een of een paar leveranciers, dan is het van belang om een goed contact met je leveranciers te onderhouden. Hen "het vel over de oren te trekken" door kortingen te bedingen moet er niet toe leiden dat ze voorrang geven aan andere klanten.  

Hogere bezetting

Ervoor zorgen dat er meer mensen 'productief' aan het werk zijn voor je bedrijf (of langer) heeft direct effect op je winst, doordat er meer orders kunnen worden verwerkt of productie kan worden gedraaid. Uiteraard moet er dan wel voldoende vraag zijn vanuit de markt, omdat een hogere bezetting bij onvoldoende vraag alleen leidt tot hogere personeelskosten en grotere voorraden, hetgeen ten koste kan gaan van je winst

Efficiënter werken

Efficiënter werken heeft vaak indirect invloed op de winst. Het efficiënter inrichten van je organisatie of je werkprocessen levert voordelen op, al zijn deze niet altijd direct zichtbaar. Toch is hier veel winst in te behalen, omdat er bij bijna alle bedrijven sprake is van verspillingen. Door kritisch te kijken naar welke verspillingen binnen jouw bedrijf een remmende werking hebben op de winst, kun je ervoor zorgen dat je uiteindelijk meer winst maakt.

in minder tijd meer of hetzelfde presteren, minder fouvan je bedrijf (in alle lagen) heeft lang niet altijd een direct (groot) zichtbaar effect op de winst van je bedrijf. Waar efficiënter werken echter wel direct een hele grote invloed op heeft (en daarmee op termijn ook op je winsttoename) is op het welbevinden van je mensen. Je mensen worden er simpelweg gelukkiger van wanneer je je processen beter op orde hebt. Ze minder (onnodige) verslaglegging moeten doen en aan het einde van de dag klaar zijn met hun taken in plaats van een half uur langer moeten blijven om hun taken af te krijgen.

Daarnaast worden er als gevolg daarvan véél minder fouten gemaakt. En het oplossen van problemen die ontstaan door fouten die worden gemaakt levert een grote ergernis op. Bij je klanten, bij je mensen en uiteindelijk dus ook bij jou. En niet alleen kost het ergernis: het kost ook nog een pak geld. Omdat deze kosten vaak niet worden ingecalculeerd (bij het vaststellen van een kostprijsberekening) levert dit een negatieve bijdrage in je winstontwikkeling.

Door met bovengenoemde onderdelen aan de slag te gaan werk je écht aan meer winst. Het maken van een plan, het monitoren en sturen ervan, zoals hierboven beschreven kun je ideaal doen met een bedrijfsadviseur of business coach die ervaring heeft met het begeleiden van ondernemers door gebruik te maken van een beproefde en bewezen adviesmethodiek die leidt tot meer winst (benieuwd naar MKS tools? klik hier). 

download-1604331376.png