Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bedrijfsmaat B.V.
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1 Algemeen
1.1 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent.
1.2 Opdrachtnemer: Bedrijfsmaat BV

1.3 Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Bedrijfsmaat BV zich jegens opdrachtgever, verbindt werkzaamheden te verrichten.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Bedrijfsmaat BV aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de opdrachtbevestiging wordt afgeweken.
2.2 Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Bedrijfsmaat BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de Overeenkomst van opdracht en komt tot stand op het moment dat door Bedrijfsmaat BV een ondertekende overeenkomst van opdracht retour is ontvangen. Zolang de overeenkomst van opdracht niet retour is ontvangen, behoudt Bedrijfsmaat BV zich het recht voor haar (personeel-) capaciteit elders in te zetten. De overeenkomst van opdracht is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Bedrijfsmaat BV verstrekte informatie. De overeenkomst van opdracht wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Indien de overeenkomst tot opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de overeenkomst van opdracht (nog) niet -getekend -retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Bedrijfsmaat BV op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart of na betaling van een door Bedrijfsmaat BV verzonden factuur.
3.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere offertes, voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
3.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4 Medewerking door de opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Bedrijfsmaat BV overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig aan Bedrijfsmaat BV ter beschikking worden gesteld.
4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Bedrijfsmaat BV onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
4.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bedrijfsmaat BV ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Bedrijfsmaat BV wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Bedrijfsmaat BV noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer, telefoon- en internetfaciliteiten.

5 Uitvoering van de opdracht
5.1 Alle werkzaamheden die door Bedrijfsmaat BV worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van Bedrijfsmaat BV, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
5.2 Bedrijfsmaat BV bepaalt de wijze waarop de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
5.3 Bedrijfsmaat BV heeft het recht om de op de Opdracht ingezette medewerker na overleg met Opdrachtgever te vervangen.
5.4 Bedrijfsmaat BV kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Bedrijfsmaat BV echter uit hoofde van haar (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
5.5 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met Bedrijfsmaat BV overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Bedrijfsmaat BV om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Bedrijfsmaat BV.
5.5 Bedrijfsmaat BV houdt ter zake van de Opdracht een dossier aan met daarin kopieën van relevante documenten, dat eigendom is van Bedrijfsmaat BV.

6 Geheimhouding
6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps-) regel haar daartoe verplicht, is Bedrijfsmaat BV verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Bedrijfsmaat BV niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Bedrijfsmaat BV voor haarzelf optreedt in een tucht, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.
6.3 Bedrijfsmaat BV en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
6.4 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is v gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Bedrijfsmaat BV en slechts ter indicatie van de ervaring van Bedrijfsmaat BV.
6.5 Indien en voor zover Joosten Organisatie & Participatie wordt gevraagd om een externe financier aan te trekken, dan mag de vertrouwelijke bedrijfsinformatie worden gedeeld met deze partij(en).

7 Intellectuele eigendom
7.1 Bedrijfsmaat BV behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
7.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van Bedrijfsmaat BV, een en ander in de ruimste zin van woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Bedrijfsmaat BV toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

8 Honorarium
8.1 Het voor de Opdracht geldende honorarium wordt vastgelegd in de Overeenkomst van opdracht. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht (geheel) is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Bedrijfsmaat BV gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
8.2 Het honorarium van Bedrijfsmaat BV is exclusief reiskosten van en naar de standplaats, en  exclusief overige onkosten van Bedrijfsmaat BV en exclusief declaraties van door Bedrijfsmaat BV ingeschakelde derden.
8.3 De reiskosten bedragen 50% van het uurtarief voor reisuren, + € 0,50 per afgelegde kilometer.
8.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

9 Betaling
9.1 In het geval van een Opdracht zal Bedrijfsmaat BV haar kosten achteraf factureren. Bij betaling in termijnen geschiedt facturatie per periode achteraf.
9.2 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s (€), door middel van overmaking ten gunste van een door Bedrijfsmaat BV aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
9.3 Bij overschrijding van de onder 9.2 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Bedrijfsmaat BV ten minste één maal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Bedrijfsmaat BV de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door  gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
9.4 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Bedrijfsmaat BV daartoe aanleiding geeft, is Bedrijfsmaat BV gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Bedrijfsmaat BV te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Bedrijfsmaat BV gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Bedrijfsmaat BV uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

10 Leveringstermijn
10.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Bedrijfsmaat BV is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
10.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever en/of cliënt verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien schriftelijk overeengekomen.

11 Opzegging
11.1 Opdrachtgever en Bedrijfsmaat BV kunnen de overeenkomst van Opdracht te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van de verplichting tot betaling van de reeds gewerkte uren die reeds in rekening zijn gebracht, of nog in rekening gebracht moeten worden op basis van het feit dat deze reeds verricht zijn.
11.2 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
11.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Bedrijfsmaat BV recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Bedrijfsmaat BV zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Bedrijfsmaat BV, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Bedrijfsmaat BV bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Bedrijfsmaat BV behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Bedrijfsmaat BV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12 Contract overneming / Vrijwaring
12.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Bedrijfsmaat BV hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Bedrijfsmaat BV is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
12.2 Opdrachtgever vrijwaart Bedrijfsmaat BV ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever en/of cliënt uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

13 Aansprakelijkheid
13.1 Bedrijfsmaat BV zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Bedrijfsmaat BV kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever Bedrijfsmaat BV onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Bedrijfsmaat BV voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van Bedrijfsmaat BV die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Bedrijfsmaat BV voor die schade aansprakelijk tot maximaal één van de bedragen zoals in sub a van dit artikel is vastgelegd, tenzij er aan de zijde van Bedrijfsmaat BV sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid:
sub a In het geval van een Opdracht of Overeenkomst is Bedrijfsmaat BV aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Bedrijfsmaat BV in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Bedrijfsmaat BV in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 3 maanden heeft ontvangen.
13.2 Opdrachtgever vrijwaart Bedrijfsmaat BV voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Bedrijfsmaat BV onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die hem is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Bedrijfsmaat BV.
13.3 Op Bedrijfsmaat BV, rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, behalve wanneer uit de Overeenkomst blijkt dat de resultaatverplichting een onderdeel is van de Opdracht en bepalend is voor het honorarium. Het (te behalen) resultaat dat bepalend is voor het honorarium wordt ieder kwartaal vastgelegd (o.b.v. overeenstemming door opdrachtgever en opdrachtnemer). Het verschuldigde honorarium dat wordt uitgedrukt in een percentage van het resultaat, wordt na afloop van 4 kwartalen in rekening gebracht en dient na facturatie binnen 14 dagen te worden voldaan.

14 Internetgebruik
Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Bedrijfsmaat BV op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel v als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico‘s kleven zoals -maar niet beperkt tot -vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Bedrijfsmaat BV stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Bedrijfsmaat BV zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico‘s.

15 Vervaltermijn
Voor zover in de opdrachtbevestiging niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Bedrijfsmaat BV in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Bedrijfsmaat BV kan aanwenden.

16 Afstand van rechten
Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Bedrijfsmaat BV zal de rechten en bevoegdheden van Bedrijfsmaat BV onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

17 Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

18 Nawerking
De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

19 Strijdige clausules
In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

20 Toepasselijk recht en forumkeuze
20.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Bedrijfsmaat BV is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Bedrijfsmaat BV, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te Eindhoven, nadat is vast komen te staan dat een vorm van mediation niet tot een oplossing heeft geleid.

21 Slotbepaling
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Bedrijfsmaat BV en Opdrachtgever zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling(en) in de dan ontstane situatie te voorzien.